Nationale Rekencoördinator Dag

Openingslezing

“En nu in rekentaal!” Talige ondersteuning bieden in meertalige rekenklassen

Jantien Smit (Hogeschool Utrecht)

In de afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht voor de rol van taal bij het leren van rekenen-wiskunde. Het ontwikkelen van “rekentaal” verdient bij uitstek aandacht in meertalige klassen, maar is essentieel voor het inzichtelijk leren van alle leerlingen. Om deze vaktaalontwikkeling mogelijk te maken, is doelgerichte en betekenisvolle interactie nodig.
In haar bijdrage laat Jantien Smit zien hoe een leerkracht de talige ontwikkeling die nodig is om lijngrafieken te beschrijven en te interpreteren, kan ondersteunen. Eerst gaat ze in op de specifieke taal die nodig is om lijngrafieken te kunnen interpreteren en beschrijven. Vervolgens laat ze een didactische aanpak zien waarmee leerlingen deze taal kunnen ontwikkelen.
Een videofragment toont interactieve scaffolding-strategieën waarmee de leerkracht in klassikale discussies talige ondersteuning kan bieden. Ook worden voorbeelden van taalgericht lesmateriaal getoond, die o.a. in samenwerking met rekencoördinatoren tot stand zijn gekomen.
Tot slot kaart Jantien een onderwerp voor vervolgonderzoek aan: hoe kunnen aanwezige moedertalen in de klas benut worden voor het leren van rekenen-wiskunde?