Nationale Rekencoördinator Dag

2021

De Nationale Rekencoördinatordag (NRCD) is op 12 maart 2021 in Wonder en Zoom.

12:30-13:30 Inloop en informatiemarkt*
13:30-14:00 Openingslezing

Jantien Smit
Hogeschool Utrecht
“En nu in rekentaal!” Talige ondersteuning bieden in meertalige rekenklassen.


In de afgelopen decennia is er in toenemende mate aandacht voor de rol van taal bij het leren van rekenen-wiskunde. Het ontwikkelen van “rekentaal” verdient bij uitstek aandacht in meertalige klassen, maar is essentieel voor het inzichtelijk leren van alle leerlingen. Om deze vaktaalontwikkeling mogelijk te maken, is doelgerichte en betekenisvolle interactie nodig.
In haar bijdrage laat Jantien Smit zien hoe een leerkracht de talige ontwikkeling die nodig is om lijngrafieken te beschrijven en te interpreteren, kan ondersteunen. Eerst gaat ze in op de specifieke taal die nodig is om lijngrafieken te kunnen interpreteren en beschrijven. Vervolgens laat ze een didactische aanpak zien waarmee leerlingen deze taal kunnen ontwikkelen.
Een videofragment toont interactieve scaffolding-strategieën waarmee de leerkracht in klassikale discussies talige ondersteuning kan bieden. Ook worden voorbeelden van taalgericht lesmateriaal getoond, die o.a. in samenwerking met rekencoördinatoren tot stand zijn gekomen.
Tot slot kaart Jantien een onderwerp voor vervolgonderzoek aan: hoe kunnen aanwezige moedertalen in de klas benut worden voor het leren van rekenen-wiskunde?

14:15-15:15 Werkgroepronde 1

Wiskunde is overal en dat is altijd zo geweest. Contexten en Modellen in het reken-wiskundeonderwijs De microbit als verbinding tussen computational thinking en rekenen-wiskunde Spelend en bewegend rekenen Volgens Bartjens als rijke bron


meer info meer info meer info meer info
Belinda Terlouw Petra Farber – Annet Voskuil Marianne Espeldoorn – Petra Kroon NVORWO – Volgens Bartjens
15:30-16:30 Werkgroepronde 2

De Grote Rekendag De NRCD-referentiematentoolkit Spel in de rekenles, omdat je merkt dat het werkt! Speels rekenen in hoeken (van groep 1 t/m 3)
meer info meer info meer info meer info
Frans van Galen – Annette Markusse Marc van Zanten – Geeke Bruin-Muurling – Marike Verschoor – Stanja Oldengarm Anneke Noteboom Martine van Schaik – Henk Logtenberg
16:30-17:30 Afsluiting en informatiemarkt*

De informatiemarkt wordt verzorgd door uitgevers (en andere instellingen).


[Terug]

Wiskunde is overal en dat is altijd zo geweest. Contexten en Modellen in het reken-wiskundeonderwijs

Belinda Terlouw

KPZ

Wiskunde is overal en dat is altijd al zo geweest. Zelfs in de tijd dat de mensheid nog niet eens wist wat wiskunde was, was zij er al. Beetje bij beetje ontdekten de mensen haar. Men leerde de wereld om zich heen begrijpen, ontwikkelde taal en ontdekte wetmatigheden. Door de toenemende complexiteit van de samenleving en de daarbij behorende praktische problemen die dienden te worden opgelost, breidde de kennis van de wiskunde zich steeds verder uit en ontwikkelden mensen methoden en notaties.
Steeds was het de wereld om ons heen die daar aanleiding toe gaf. En het mooie is: de wiskundige ontwikkeling die de mensheid doorliep, voltrekt zich in ieder mens opnieuw. Een rijke bron voor ons reken-wiskundeonderwijs zou je zeggen. Waarom is het dan zo dat we daar tijdens de reken-wiskundeles niet altijd gebruik van weten te maken? Waarom vinden leerkrachten het lastig om de juiste contexten en modellen in te zetten als de ontwikkeling van het kind hierom vraagt? Welke rol speelt taal hierbij?
In de workshop gaan we op interactieve wijze aan de slag met de begrippen Contexten en Modellen. We maken een uitstapje naar de geschiedenis van de wiskunde, werken vanuit het bewustzijn dat wiskunde overal is en brengen nuance aan in de definiëring van de begrippen aan de hand van voorbeelden en kijken naar de rol die taal hierbij speelt. We besluiten met een werkvorm die ingezet kan worden in de beroepspraktijk van de deelnemers.


[Terug]

De microbit als verbinding tussen computational thinking en rekenen-wiskunde

Petra Farber

Op spoor

Annet Voskuil

Op spoor

Ooit van een microbit gehoord? Zo ja, kom luisteren hoe ToekomstMakers op obs de Stap uit Landsmeer de microbit hebben getransformeerd tot een random digitale klok en hoe zij deze vervolgens hebben ingezet tijdens een door hen ontworpen les. Zo nee, kom luisteren naar het verhaal van de Toekomst-Makers en maak kennis met dit laagdrempelig digitaal apparaatje met vele mogelijkheden.
Voor echt leren is verwondering en daadwerkelijk ervaren en voelen van belang. Tijdens de workshop gaat u dan ook zelf met het apparaatje aan het werk en nadenken over de mogelijkheden voor het onderwijs. Dus heeft u zelf een microbit op werk of thuis, neem het apparaatje mee en sluit hem aan op uw computer. Heeft u geen apparaatje dan geen probleem! Via https://archive.microbit.org/nl/de kunt u gewoon meedoen en zien wat er met uw eigen creatie gebeurt!


[Terug]

Spelend en bewegend rekenen. Een extra dimensie voor effectief rekenonderwijs

Marianne Espeldoorn

Expertis

Leren rekenen terwijl je eigenlijk niet het gevoel hebt dat je aan het rekenen bent. Veel kinderen zijn er dol op. Kijk naar de populariteit van diverse websites waar concrete ideeën worden uitgewerkt. Hoe kan je nu zelf op een goede manier speelse en bewegende elementen toevoegen aan een rekenles ?

In deze werkgroep gaan we aan de slag om zelf rekenactiviteiten te ontwerpen waar spel en beweging een belangrijk rol spelen. We delen belangrijke uitgangspunten van een goed rekenspel en een goede bewegingsactiviteit. We laten je voorbeelden zien van speelse en bewegend rekenactiviteiten. Als je de ontwerpprincipes hebt begrepen, is het jouw beurt om samen met iemand anders een goede bewegende rekenactiviteit te ontwerpen.

Je leert zo in een kort tijdsbestek leuke en zinvolle rekenactiviteiten te ontwerpen. Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Een duidelijk rekendoel
  • Een activiteit moet makkelijk in een klas uit te voeren te zijn
  • Kinderen moeten er enthousiast van worden
  • Je moet het de volgende week op een school kunnen inzetten

Als de tijd het toelaat gaan we samen enkele activiteiten uitproberen.


[Terug]

Volgens Bartjens als rijke bron

Annette Markusse (Hoofdredacteur Volgens Bartjens) en Jenneken van de Mark (Voorzitter NVORWO)

Het tijdschrift Volgens Bartjens is bezig aan zijn 40e jaargang. Al jarenlang vormt het tijdschrift een belangrijk platform voor inspiratie en voor het delen van kennis en ervaring.
Volgens Bartjens is het verenigingsblad van de NVORWO en hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskundeonderwijs. Doel van de NVORWO is om de verschillende doelgroepen die zich met reken-wiskundeonderwijs bezighouden via het tijdschrift met elkaar te verbinden.

Met ingang van januari 2021 gaat een nieuwe redactie van start vanuit de vraag: Wat is de waarde van het tijdschrift voor het reken-wiskundeonderwijs in Nederland? Hoe kunnen we via het tijdschrift de verschillende doelgroepen bedienen?

In deze werkgroep delen we voorbeelden uit het archief. We bespreken vanuit verschillende perspectieven de vraag: Wat heeft dit artikel gebracht aan een opleider, een leerkracht, een begeleider en een ontwikkelaar?
Graag kijken we ook vooruit. We bespreken met elkaar hoe het tijdschrift de komende jaren een rijke bron kan blijven voor het gezamenlijk werken aan het reken-wiskundeonderwijs in Nederland.


[Terug]

De Grote Rekendag

Frans van Galen

Ook in deze corona-tijd denken wij dat het de moeite waard is om leerlingen een dag op een andere manier naar het vak rekenen-wiskunde te laten kijken. In de werkgroep kijken we naar de activiteiten van de Grote Rekendag van 2021, waarin verhalen een belangrijke rol spelen. Daarnaast willen we de deelnemers echter veel ruimte geven om ervaringen uit te wisselen. En dan is er ook nog de schatkamer met activiteiten van voorgaande Grote Rekendagen…


[Terug]

De NRCD-referentiematentoolkit

Marc van Zanten, Stanja Oldengarm en Geeke Bruin-Muurling (Project reken-wiskundige factchecking)

Maak je spieren los, zet wat te drinken klaar, houd een rolmaat of centimeter, een diepvrieszakje van 1 liter en een keukenweegschaal bij de hand, evenals je telefoon/camera, voor deze online werkgroep!
Om rekenwiskundige informatie die je in het dagelijks leven tegenkomt naar waarde te kunnen schatten, is het handig om een set persoonlijke referentiegegevens in je hoofd te hebben. Je kunt dan snel inschatten of iets wat gezegd wordt kan kloppen, of dat je toch even kritisch moet gaan kijken.
Een persoonlijk referentiegegeven is de terugvertaling van een formele maat, een getal of een verhouding naar een voorwerp dat of weergave die voor jou persoonlijk betekenis heeft. Dat is iets anders dan de voorstelbare contexten die in de meeste reken-wiskundemethodes worden aangeboden! Voor één van de werkgroepleiders is bijvoorbeeld de persoonlijke referentiemaat van een kilometer: twee rondjes lopen om de vijver in het park bij ons huis.

In deze ontspannen werkgroep ga je op ontdekkingstocht naar jouw persoonlijke referentiegegevens. Deze werkgroep is online, en je neemt deel vanuit je huiskamer. Ook kinderen die thuis zijn, worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze werkgroep!

OPWARMERTJE: Wat vind jij het mooiste getal in jouw huis? Maak er een foto van, vertel waarom je dit het mooiste getal vindt en stuur de foto en de beschrijving op naar m.vanzanten@slo.nl


[Terug]

Spel in de rekenles, omdat je merkt dat het werkt!

Anneke Noteboom

Reken-Impuls

Spellen in de rekenles zijn niet meer weg te denken uit het reken-wiskundeonderwijs. Naast dat ze leerlingen motiveren, de ontwikkeling van de executieve vaardigheden stimuleren en een eigen manier van oefenen, denken en leren bieden, zien we dat ze voor de leerling en leraar van grote rekeninhoudelijke en vakdidactische waarde kunnen zijn.
Kúnnen zeggen we. Want we stellen wel eisen aan een spel als ze kostbare lestijd en leertijd innemen.
Inmiddels hebben we een ‘lijst van 100 geschikte rekenspellen’. Deze kunnen we op verschillende manieren inzetten, op school, maar ook thuis.
Tijdens deze workshop gaan we in op hoe spellen jouw rekenles en het leren van kinderen kunnen versterken en wat daarvoor nodig is. We denken bijvoorbeeld aan effectief oefenen van de basisvaardigheden, peilen en stimuleren van de rekenontwikkeling, maar ook het stimuleren van strategisch spelen en redeneren.


[Terug]

Speels rekenen in hoeken (van groep 1 t/m 3)

Martine van Schaik
Marnix Academie
Henk Logtenberg
Marnix Academie

Tijdens deze workshop word je geïnformeerd over de mogelijkheden om een doorgaande lijn te realiseren voor speels rekenen van groep 1 t/m 3. We staan stil hoe de leerkracht spel zodanig kan begeleiden dat kinderen worden uitgedaagd om reken-wiskundedoelen te behalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en tools uit het project: Rekenen op Spel én het ontwikkelde materiaal voor Rekenhoeken voor groep 3 dat mede dankzij subsidie van de NVORWO is ontwikkeld. Deze materialen bieden mogelijkheden om speels rekenen te stimuleren in de school en rekenhoeken te implementeren in groep 3.